REGULAMENTUL CONCURSULUI

Fă-ți propriul burger”

 1. Organizatorul concursului

Art. 1.1. Campania ”Fă-ți propriul burger” este organizată de către MCS Foodivision SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16304/2016, avand CUI RO36153775, cu sediul in București, strada Aurel Persu, nr. 118A, denumit în continuare Organizator.

 

 1. Durata și aria de desfășurare a campaniei

Art. 2.1. Campania ”Fă-ți propriul burger” se va desfășura astfel:

În perioada 08.11 – 15.11.2020, pe paginile oficiale de Instagram (https://www.instagram.com/south_burger/) și Facebook (https://www.facebook.com/southburgerbucuresti), ale Organizatorului printr-un concurs cu premii, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii.

 

 1. Premiul campaniei concurs

Art. 3.1. În cadrul campaniei concurs mentionată la Art. 2.1., Organizatorul va oferi un premiu, constând în:

 • un mega platou cu 15 mini-burgeri având valoarea totală de 250 lei

 

 1. Extragerea câștigătorului și acordarea premiului campaniei concurs

Art. 4.1. Alegerea câștigătorului se va face prin analiza răspunsurilor de către echipa South Burger, în data 18.11.2020. Vor fi selectați toți participanții care se înscriu în concurs, atât pe Facebook, cât și pe Instagram, de pe tot teritoriul Bucureștiului.

Art. 4.2. Pentru premiul oferit în concurs se va alege un câștigător și două rezerve, care vor fi potențiali câștigători în cazul în care câștigătorii extrași inițial nu pot fi confirmați.

Art. 4.3. Câștigătorii vor fi contactați de către MCS Fooddivision SRL, printr-un mesaj pe contul de social media din care s-a efectuat înscrierea în concurs.

Art. 4.4. Prin participarea la concurs participanții își dau acordul folosirii datelor personale (nume, prenume, adresa, numar de telefon) pentru contactarea și informarea cu privire la câștig, cât și pentru publicarea pe canalele de comunicare ale Organizatorului în lista câștigătorilor (nume, oras, judet).

Art. 4.5. Dacă în termen de 48 de ore de la data extragerii, câștigătorul premiului nu poate fi contactat pentru validare/ confirmare, se va trece la contactarea primei rezerve, in ordinea extragerii lor. In situația în care în termen de 48 de ore nici rezervele nu pot fi contactate pentru validare/ confirmare, vom alege alt câștigător.

Art. 4.6. Premiul va fi livrat de către South Burger în termen de maximum 15 zile lucrătoare la adresa menționată de câștigător. Câștigătorul este obligat ca la ridicarea premiului să prezinte un act de identitate pentru validarea lui în calitate de câștigător.

 

 1. Condiții Generale

Art. 5.1. Campania poate fi modificată, încetată sau suspendată în orice moment, potrivit deciziei Organizatorului. Informațiile relevante cu privire la eventuala modificare/ încetare/ suspendare a Campaniei vor fi comunicate și aduse la cunoștința publicului conform prezentului Regulament.

Art. 5.2. Prezenta Campanie se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României, respectând drepturile participanților. Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Campanie. Participanții își asumă în mod liber regulile exprimate și renunță definitiv să invoce necunoașterea acestor reguli.

 

 1. Dreptul la participare

Art. 6.1. Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul în Romania.

Art. 6.2. La campania promoţională ”Fă-ți propriul burger” nu au dreptul să participe angajații South Burger, rudele de gradul I ale acestora și persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare.

 

 1. Mecanismul concursului

Art. 7.1. Pentru a participa în cadrul campaniei concurs online, participantii trebuie, în mod concomitent:

 • Să fie persoane fizice cu vârsta peste 18 ani;
 • Să lase un comentariu cu ingredientele dorite în burger.

Art. 7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica oricând și în orice moment dacă sunt îndeplinite condițiile de participare la Campanie. În acest context, în anumite situații, Organizatorul este pe deplin îndreptățit să refuze pentru motive justificate și întemeiate acordarea premiului. Motivele refuzului vor fi neîntârziat aduse la cunoștința participantului. Participantul este îndreptățit să procedeze la formularea de reclamații potrivit prezentului Regulament.

 

 1. Date cu caracter personal

Art. 8.1. Prin înscrierea la campania ”Fă-ți propriul burger” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Art.8.2. Organizatorul și participanții acceptă și confirmă faptul că derularea și desfășurarea prezentei Campanii, ca REGULĂ, nu impune și nu implică stocarea și colectarea, gestionarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Cu toate acestea, ca și excepție, participanții acceptă și consimt că ar putea exista situații în care ar trebui furnizate Organizatorului anumite date personale (exemplificativ verificare condițiilor de participare, pentru livrarea premiului sau orice alte situații).

Participarea la aceasta Campanie are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Participantii la această campanie înțeleg și acceptă faptul că acordarea premiului se poate realiza doar în baza prezentării unui act de identitate în original al participantului, iar următoarele date din actul de identitate: nume, prenume, CNP, an naștere, sunt preluate de firma de livrare a premiului în vederea confirmării identității câștigătorului.

Procesarea datelor cu caracter personal ale participanților se bazează pe consimțământul acordat Organizatorului de către participanți, cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale acestora.

Art.8.3. Tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul de a se adresa justiţiei.

Participantul mai are și dreptul de a se opune comunicării și procesării continuate ale datelor sale personale și să își retragă consimțământul pentru comunicarea și procesarea datelor, dacă acesta a fost acordat. Retragerea consimțământului nu va afecta procesarea pe baza conținutului existent anterior retragerii. Participantul are dreptul la portabilitatea datelor sale. Orice sesizare privind datele dvs. personale poate fi făcută la adresa electronica contact@southburger.ro sau adresa poștală a sediului central.

Participantul înțelege și acceptă că retragerea consimțământului privind comunicarea și procesarea datelor sale cu caracter poate avea ca efect descalificarea și înlăturarea sa din campanie, cu pierderea automată a premiului.

Datele participanților vor fi stocate pe perioada necesară pentru a îndeplini scopurile ante-menționate, pentru a-și îndeplini obligațiile ce îi revin din prevederi legale și ca să se protejeze împotriva unor posibile reclamații. Datele Participanților vor fi stocate pentru maxim 3 ani de la finalul Campaniei. Organizatorul își ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal furnizate de către participant. Datele sunt protejate împotriva accesului persoanelor neautorizate.

Organizatorul declară că datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Reglementarea UE 679/2016 a Parlamentului European și a Consiliul din 27 aprilie 2016 despre protecția persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor cu caracter personal și a liberei mișcări a acestui tip de date, și a abrogării Directivei 46/95/CE, precum și orice alte reglementări naționale și/sau comunitare aplicabile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Orice sesizare privind datele dvs. personale poate fi făcută la adresa electronica contact@southburger.ro sau adresa poștală a sediului central.

Datele vor fi communicate și procesate pentru a da posibilitatea Organizatorului să contacteze Prticipantul cu scopul de a proteja drepturile și interesele acestuia și de a-și îndeplini obligațiile asumate potrivit prezentului Regulament și potrivit dispozițiilor legale.

Art. 8.4. MCS Fooddivision SRL se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal de care a luat la cunoștință ca urmare a prezentei campanii promoționale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopul menționat în prezentul Regulament.

 

 1. Contestații si litigii

Art. 9. 1. Contestațiile cu privire la modul de desfașurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant la sediul Organizatorului până în data de 30 noiembrie 2020, pe adresa de e-mail menționată anterior. Organizatorul va formula răspunsuri scrise contestațiilor primite.

Art. 9.2. Eventualele neînțelegeri între Organizator și participanții la concurs se vor soluționa pe cale amiabilă. In caz contrar, părtile vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 1. Dispoziții finale

Art. 10.1. Regulamentul concursului este pus la dispozitia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, pe paginile de Facebook și Instagram ale South Burger în postarea de concurs.

Art. 10.2. Prin participarea la campanie, persoanele participante își exprimă acordul cu privire la conținutul Regulamentului de campanie.

 

Întocmit: MCS Fooddivision SRL

5 noiembrie 2020

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]